Vanhee-Decoster.be
Resultaten


2009

o.a. - 3e provinciale asduif fond jongen KBDB W-Vl.
- 2e provinciaal Poitiers 2097 oude
- 3e provinciaal Poitiers 2097 oude
- 5e nat Tulle 7667 jaarlingen
- 13e nat Brive 17456 oude
- 16e nat Tulle 5676 oude
- 90e nat Narbonne 7156 oude
- In de Fondclub: 1e Brive oude – 1e Tulle jaarse – 1e Bourges jongen – 1e Blois jongen – 1e + 2e Tours jaarlingen – 1e + 2e Ablis jongen – 1e Ablis jongen, enz…………..


Weekend 18/04
Roye 583 jaarl.
3°_13°_19°_23°_29°_30°_53°_60°_61°_75°_77°_78°_91°_94°_135°_139°(16/26)
Roye 1031 oude
6°_7°_24°_27°_32°_33°_34°_37°_39°_44°_50°_51°_56°_68°_69°_79°_81°_93°_97°_111°_
112°_113°_134°_142°_147°_148°_149°_169°_171°_174°_209°_217°_259°_263°_266°_
293°_295°_314°(38/65)

Weekend 25/04
Roye 1761 oude
11°_12°_28°_30°_36°_38°_56°_60°_69°_131°_182°_186°_190°_192°_211°_230°_251°_
296°_311°_334°_337°_338°_342°_395°_412°_444°_452°_482°_492°_523°_523°_551° (32/64)
Roye 1107 jaarl.
8°_22°_23°_30°_32°_41°_68°_100°_178°_241°_277°_296°_296°_342°(14/26)


Weekend 23/05
Poitiers 326 oude
2°_3°_36°_75°_89°(5/8)
Prov.2097oude
2°_3°_145°_377°_459°(5/8)


Weekend 30/05
Arras 1059 jongen
4°_8°_9°_24°_25°_27°_45°_46°_48°_51°_53°_54°_67°_70°_71°_73°_73°_76°_79°_80°_
83°_126°_128°_129°_214°_..............(32/45)
Tours 528 jaarl.
21°_26°_43°_50°…..(6/10)
Prov.2249 jaarl.
72°_82°_140°_164°_.....(6/10)
Brive 362 oude
1°_8°_104°(3/7)
Prov. 2770 oude
6°_67°_779°(3/7)
Nat. 17456 oude
13°_103°_2118°(3/6)


Weekend 6/06
Angouleme 204 oude
7°_9°_24°_45°(4/4)
Prov.1398 oude
54°_59°_162°_300°(4/4)


Weekend 13/06
Cahors 179 oude
23°_49°(2/2)
Prov. 1044 oude
134°_284°(2/2)
Nat. 7347 oude
419°_1054°(2/2)


Weekend 20/06
Ablis 353 jongen
1°_2°_5°_6°_7°_8°_9°_16°_21°_29°_32°_33°_38°_43°_53°_69°_70°_71°_....
Tours 301 jaarl.
1°_2°_14°_25°_45°_51°_68° (7/11)
Prov. 3642 jaarl.
44°_45°_312°_504°_718°_787°_990° (7/11)


Weekend 27/06
Ablis 428 jongen
3°_5°_6°_8°_11°_18°_21°_25°_27°_29°_37°_44°_46°_49°_52°_53°_58°_59°_.........(30/43)
Argenton 166 oude
9°_14°_32°_48 °(4/6)


Weekend 11/07
Poitiers 148 oude
2° (1/4)
Prov. 1183 oude
28° (1/4)
Tarbes 223 oude
55°_58°(2/3)
Prov. 1185 oude
299°_325°(2/3)
Nat. 4812 oude
990°_1065°(2/3)
Int.Nat. 12849 oude
2007°_2169°(2/3)


Weekend 18/07
Blois 407 jongen
1°_6°_34°_36°_37°_49°_50°_114°_131°(9/12)


Weekend 25/07
Roye 767 jongen
1°_11°_23°_45°_51°_113°_139°_139°_141°_243°_254 (11/15)
Bourges 192 jongen
1°_19°(2/6)
Prov. 3972 jongen
41°_795°(2/6)
Poitiers 199 oude
7°_15°_52°(3/4)
Narbonne 178 oude
3°_55°(2/3)
Prov.1134 oude
24°_359°(2/3)
Nat.7156 oude
90°_1745°(2/3)
Int.Nat.14505 oude
117°_2666°(2/3)


Weekend 1/08
Nantes 156 jongen
4°_42° (2/4)
Prov. 2883 jongen
18°_436° (2/4)
Tulle 185 jaarl.
1° (1/6)
Prov.718 jaarl.
3°(1/6)
Nat. 7467 jaarl.
5°(1/6)
Tulle 183 oude
4°_38°(2/6)
Prov. 780 oude
12°_163° (2/6)
Nat.5676 oude
16°_457°_1345 °(3/6)


Weekend 15/08
St.Junien 199 jongen
6°_27°_44°_46°_61° (5/6)
Prov.1706 jongen
55°_229°_318°_322°_465° (5/6)


Weekend 22/08
La Souteraine 252 jongen
9°_10°_35°_(3/4)
Prov.2396 jongen
72°_77°_319°(3/4)
Nat.17814 jongen
460°_504°_2076°(3/4)


Weekend 29/08
Ablis 78 jongen
1°_3°_4°_9°_13°_14°_23°_26°(8/16)